Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkey-bread /'mʌɳkibred/  

  • Danh từ
    quả baobap
    (thực vật học) cây baopbap