Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkey-jacket /'mʌɳki dʤækit/  

  • Danh từ
    áo chẽn ngắn (của thuỷ thủ)