Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  anh; em trai
  my elder brother
  anh tôi
  my younger brother
  anh tôi
  anh có mời anh em Simth tới dự tiệc không?
  he was like a brother to me
  anh ta như một người anh em đối với tôi
  anh em đồng sự; anh em đồng ngũ
  ông ta được bác sĩ đồng sự rất kính nể
  (số nhiều brethren)
  thầy dòng
  thầy dòng cùng môn phái
  brother in arms
  chiến hữu
  Thán từ
  ôi người anh em! (để tỏ sự cáu giận, sự ngạc nhiên)
  oh, brother!
  ôi người anh em!

  * Các từ tương tự:
  brother-in-law, brother-in-law, brotherhood, brotherless, brotherlike, brotherliness, brotherly, brothers-in-law