Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brotherlike /'brʌðəlaik/  

  • Tính từ
    như anh em