Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [có tính chất] anh em, thân hữu
    brotherly advice
    lời khuyên nhủ anh em