Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affectionate /ə'fek∫ənət/  

 • Tính từ
  trìu mến, thương yêu
  affectionate words
  những lời trìu mến
  he is very affectionate towards his children
  ông ta rất thương yêu các con

  * Các từ tương tự:
  affectionately, affectionateness