Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] anh em
    lời chào anh em từ các bạn đoàn viên công đoàn

    * Các từ tương tự:
    fraternalism, fraternally