Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thân tình, thân thiện
  an amicable settlement
  một sự hòa giải thân thiện với nhau

  * Các từ tương tự:
  amicableness