Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động từ số nhiều) (cũ)
  gia đình và bà con họ hàng
  all his kin were at the wedding
  tất cả gia đình và bà con họ hàng ông ta đều có mặt ở lễ cưới
  he's my kin
  ông ta là bà con với tôi
  we are near kin
  chúng tôi là họ hàng gần
  kith and kin
  xem kith
  no kin to somebody
  không có họ với ai

  * Các từ tương tự:
  kina, kinaesthesia, kinaesthesis, kinase, kinchin, kincob, kind, kind-hearted, kindergarener