Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brother-in-law /'brʌðərinlɔ:/  

  • Danh từ
    (số nhiều brothers-in-law)
    anh (em) chồng, anh (em) vợ; anh (em) rể

    * Các từ tương tự:
    brother-in-law