Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brothers-in-law /'brðərinlɔ:/  

  • (bất qui tắc) danh từ, số nhiều brothers-in-law
    anh (em) rể; anh (em) vợ