Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brotherless /'brʌðəlis/  

  • Tính từ
    không có anh em