Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkey business /'mʌŋki ,biznis/  

  • Danh từ
    hành động ranh ma; cách cư xử ranh ma, trò khỉ