Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkey-block /'mʌɳkiblɔk/  

  • Danh từ
    ròng rọc xoay