Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkey-shine /'mʌɳkiʃain/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò khỉ, trò nỡm, sự bắt chước rởm