Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thầy dòng

    * Các từ tương tự:
    friarly, friary