Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) thầy dòng; (thuộc) chủng viện