Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkery /'mʌɳkəri/  

  • Danh từ
    (thông tục) bọn thầy tu
    đời sống ở tu viện; lề thói thầy tu
    tu viện