Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sacristan /'sækristən/  

  • Danh từ
    người coi sóc đồ thờ; người trông coi nhà thờ