Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thầy tế (Hồi giáo)
    Đức Imam (lãnh tụ Hồi giáo)

    * Các từ tương tự:
    imamate