Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ayatollah /,aiə'tɒlə/  

  • Danh từ
    lãnh tụ Hồi giáo, giáo chủ (đạo Hồi ở Iran)
    Ayatollah Khomeini
    Giáo chủ Khomini