Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    bổng lộc (của giáo sĩ)

    * Các từ tương tự:
    prebendal, prebendary