Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tôn giáo)
  trợ tế
  viên giao dịch thế tục

  * Các từ tương tự:
  deaconess, deaconship