Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tôn giáo) linh mục quản hạt
  (từ Anh) cha xứ
  chủ nhiệm khoa (ở đại học)
  (từ Mỹ) (như doyen) người kỳ cựu nhất
  xem doyen

  * Các từ tương tự:
  deanery, deanship