Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều rabbis)
  giáo trưởng (Do Thái)
  the Chief Rabbi
  đại giáo trưởng (đứng đầu cộng đồng Do Thái ở Anh)
  giáo viên dạy luật Do Thái

  * Các từ tương tự:
  rabbin, rabbinate, rabbinic, rabbinical, rabbinicall, rabbinism, rabbinist, rabbit, rabbit punch