Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thuộc rabbin
  Danh từ
  ngôn ngữ rabbin

  * Các từ tương tự:
  rabbinical, rabbinicall