Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) giáo sự Do thái
    (thuộc) giáo lý Do thái, (thuộc) luật pháp Do thái