Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rabbit punch /'ræbitpʌnt∫/  

  • cú đánh bằng cạnh bàn tay vào gáy, cú chặt tay vào gáy