Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chức giáo sĩ pháp sư (Do thái); nhiệm kỳ pháp sư (Do thái)