Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giáo sĩ Do thái

    * Các từ tương tự:
    rabbinate, rabbinic, rabbinical, rabbinicall, rabbinism, rabbinist