Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fabricated /'fæbrikeitid'haus/  

  • Danh từ
    nhà đúc sãn

    * Các từ tương tự:
    fabricated house