Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the nub
  (of something)
  điểm trung tâm; điểm chính (của một vấn đề)
  điểm chính của vấn đề là mức xuất khẩu của ta kém cỏi

  * Các từ tương tự:
  nubble, nubbly, nubile, nubility, nubus