Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

signification /,signifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    nghĩa (một từ)