Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the gist
    điểm chính; ý tổng quát
    I haven't time to read this reportcan you give me the gist of it?
    tôi không có thì giờ đọc bản báo cáo này, anh có thể cho tôi biết điểm chính của báo cáo không?