Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purport /'pɜ:pət/  

 • Danh từ
  (số ít)
  ý nghĩa tổng quát, nội dung tổng quát
  nội dung tổng quát của bản công bố ấy là công ty đã vỡ nợ
  Động từ
  dường như có ý là
  văn kiện ấy dường như là một bản tuyên bố chính thức

  * Các từ tương tự:
  purported, purportedly