Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật) nhân (trong quả hạnh)
  hạt (lúa, mì, gạo…)
  (bóng) cốt lõi
  the kernel of her argument
  cốt lõi trong lý lẽ của chị ta

  * Các từ tương tự:
  kerneled