Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ center)
  tâm
  the centre of a circle
  tâm của một vòng tròn
  trung tâm
  the centre of London
  trung tâm Luân Đôn
  children like to be the centre of attention
  trẻ em thích được là trung tâm chú ý của mọi người
  a centre of power
  một trung tâm quyền lực
  London is a centre of government
  Luân Đôn là một trung tâm chính phủ
  a centre of industry
  một trung tâm công nghiệp
  a shopping centre
  một trung tâm mua sắm
  (thể thao) cú đá (cú đánh) từ biên và giữa (bóng đá, khúc côn cầu)
  (chính) the centre
  phái giữa
  đất nước này thiếu một đảng phái giữa có ảnh hưởng
  left, right and centre
  xem left
  Động từ
  đặt vào giữa
  (thể thao) đá (đánh) từ biên vào giữa (bóng đá, khúc côn cầu)
  centre [something] on (upon, around) somebody (something)
  xoay quanh, tập trung vào (ai, cái gì)
  nghiên cứu của anh ta xoay quanh tác động xã hội của nạn thất nghiệp

  * Các từ tương tự:
  centre of gravity, centre spread, centre-back, centre-bit, centre-fold, centre-forward, centre-half, centre-line, centre-piece