Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trục bánh xe
  (bóng) trung tâm
  hub of industry
  một trung tâm công nghiệp
  nó nghĩ rằng Boston là trung tâm của vũ trụ

  * Các từ tương tự:
  hub-cap, hubble-bubble, hubbub, hubby, hubird, hubris