Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centre-bit /'sentəbit/  

  • Danh từ
    mũi khoan (để khoan lỗ ở gỗ)