Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centre-fold /'sentəfəʊld/  

  • Danh từ
    hình gập giữa (các tờ của một tờ báo, một tạp chí)