Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trục [xoay]
  (nghĩa bóng) điểm then chốt
  that is the pivot of the whole argument
  đấy là điểm then chốt của toàn bộ lý lẽ
  Động từ
  xoay, quay (như là quanh trục)
  chị ta quay gót và bước ra khỏi phòng
  lắp trục vào; lắp vào trục
  pivot on something
  (không dùng ở dạng bị động)
  xoay quanh vấn đề gì
  toàn bộ cuộc thảo luận xoay quanh độc vấn đề đó

  * Các từ tương tự:
  Pivot effect hypothesis, pivot-crown, pivot-gun, pivot-man, pivot-tooth, pivotable, pivotal, pivotally, pivottable