Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gian giữa (giáo đường)

    * Các từ tương tự:
    navel, navel orange, navel-cord, navel-string