Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

navel-cord /'neivəlstriɳ/  

  • -cord) /'neivəlkɔ:d/* danh từ
    dây rốn