Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    rốn
    trung tâm

    * Các từ tương tự:
    navel orange, navel-cord, navel-string