Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

navel orange /'neivəl'ɔrindʒ/  

  • Danh từ
    cam naven (có một chỗ lõm hình lỗ rốn ở đầu)