Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

umbilicus /ʌm'bilikəs/  

  • Danh từ
    (y học, cũng /ʌmbi'laikəl/)(giải phẫu)
    rốn