Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centre-piece /'sentəpi:s/  

  • Danh từ
    vật trang trí [đặt] giữa bàn
    vật bày trung tâm (vật quan trọng nhất trong cuộc trưng bày)