Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centre of gravity /,sentə əv 'grævəti/  

  • (vật lý) trọng tâm