Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centre-forward /'sentə 'fɔ:wəd/  

  • Danh từ
    (cách viết khác centre) (thể thao) trung phong (bóng đá)