Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thịt
  fresh meat
  thịt tươi
  frozen meat
  thịt đông lạnh
  a skinny boy without much meat on him
  một chú bé chỉ có da bọc xương (chẳng có tí thịt nào)
  phần chủ yếu, phần quan trọng
  chương này chứa lý lẽ chính của tác giả
  (cổ) thức ăn
  meat and drink
  thức ăn đồ uống
  be meat and drink to somebody
  đưa lại vui thú cho ai; là nguồn vui của ai
  gossip is meat and drink to him
  ngồi lê đôi mách là nguồn vui của nó

  * Các từ tương tự:
  meat-safe, meatball, meatless, meatus, meatuses, meaty